Na półmetku

Plac zabaw w Reptach Śląskich
Plac zabaw w Reptach Śląskich

Rozmowa z Burmistrzem miasta, Arkadiuszem Czechem

12 listopada miną 2 lata od wyborów. Połowa kadencji to dobry czas na konfrontację efektów z zapowiedziami wyborczymi. Jak Pan ocenia ten okres - co udało się zrobić?

Zanim przejdę do szczegółowych informacji, chciałbym powiedzieć, że nie lubię składać obietnic bez pokrycia. Dlatego z satysfakcją powiem, że wiele spośród moich deklaracji wyborczych zostało do tej pory spełnionych. Nie oznacza to jednak, że na tym postanowiłem poprzestać. Wręcz przeciwnie – to mobilizuje mnie do dalszej pracy. Obiecywałem usprawnić działania Urzędu Miejskiego poprzez zwiększenie wykorzystania funduszy zewnętrznych przez nasze miasto i tak się stało. Podam kilka przykładów. Ponad 383 tys zł przyznała komisja oceniająca na realizację projektu pt. „Nauczyciel się uczy. Podnoszenie kwalifikacji tarnogórskiej kadry oświatowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W kwietniu br. otrzymaliśmy oficjalną informację, iż decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została nam przyznana dotacja w wysokości 50 tys. zł na organizację Historycznego Pochodu Gwarkowskiego. Tylko 89 wniosków uzyskało dotację spośród 792 złożonych. Pozytywnie rozpatrzony został projekt pn. „V Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej”. Wysokie dofinansowanie przyznano takim projektom jak: Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach w kwocie 5,1 mln zł oraz Silesia Net w kwocie 2,6 mln zł. 100 tys. zł otrzymaliśmy na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Ostatnie prace na boisku przy SP 10. Już wkrótce tego typu boiska wielofunkcyjne powstaną przy innych obiektach szkolnych
Ostatnie prace na boisku przy SP 10. Już wkrótce tego typu boiska wielofunkcyjne powstaną przy innych obiektach szkolnych
Zapowiadał Pan opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta. Na jakim etapie są prace?

Plan zagospodarowania jest podstawą działań każdej gminy. Sporządziliśmy „Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta” wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Trwają prace nad miejscowym planem dla dzielnic południowych miasta. Przewidywany termin realizacji „planu północ” to II połowa 2009 roku. W 2010 roku przystąpimy do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałych terenów. W planie wyznaczone zostaną nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową, komercyjną oraz działalność usługowo-produkcyjną. Po zakończeniu procedury wyłącznie z prawa miejscowego - plan zagospodarowania przestrzennego – będzie wynikało przeznaczenie terenu i możliwości jego zabudowy. Mam nadzieję, że poprawi się atrakcyjność inwestycyjna naszego miasta, ze względu na to, że w planie dokładnie określone zostaną tereny przeznaczone pod nowe inwestycje. Dodam, że w ubiegłym roku powołałem Radę ds. Gospodarki, która współdziała w realizacji założeń polityki rozwoju gospodarczego Tarnowskich Gór.

Drogi to temat drażliwy w większości gmin. Czy w Tarnowskich Górach zmieniło się coś na lepsze w tym zakresie?

Temat, który spędza mi sen z powiek to nie stan dróg miejskich a raczej liczba dróg gruntowych w naszym mieście. To duży problem, z którym systematycznie, w najbliższych latach będziemy musieli się uporać. Konieczna będzie również reorganizacja ruchu kołowego i zwiększenie liczby miejsc parkingowych w centrum miasta. W tym roku zabezpieczono środki na wykonanie studium badania natężenia ruchu, które będzie stanowić podstawę do utworzenia strefy płatnego parkowania w centrum. Drogi w poszczególnych dzielnicach są na bieżąco remontowane. W tym roku zrealizowano remonty chodników np. przy ulicach: Lewka, Słoneczników, Moniuszki, Bałkańskiej, Kombatantów. Położono nakładki m.in. na ulicach: Szczęść Boże, Kurka, Jaworowej. Przeprowadzono konserwację ok. 30 dróg gruntowych. W Tarnowskich Górach dużym problemem jest również brak mieszkań komunalnych. W 2007 roku opracowaliśmy wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowskie Góry, który systematycznie realizujemy. W latach 2008 – 2009 MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach przy finansowym udziale Gminy wybuduje 56 mieszkań, jako kolejny etap budowy Osiedla Sielanka. W latach 2009 - 2011 przewiduje się budowę 72 lokali mieszkalnych. Gmina prowadzi również rozmowy z deweloperami polskimi i zagranicznymi. Zasoby mieszkaniowe gminy mają nowych zarządców - w budynkach Gminy jest to Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., natomiast we wspólnotach - Zarząd Budynków Komunalnych S.A .

We wrześniu będzie można już korzystać ze Skate Parku
We wrześniu będzie można już korzystać ze Skate Parku
Deklarował Pan wprowadzenie sprawnego systemu monitoringu miejsc niebezpiecznych – jak wyglądają prace w tym temacie?


Otrzymaliśmy pierwszy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej certyfikat „Bezpieczne Wspólnoty” za wdrażanie na terenie gminy Tarnowskie Góry programu Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie, ponieważ temat bezpieczeństwa to nie tylko monitoring, ale szereg działań w różnych dziedzinach np. konieczność wdrożenia efektywnego programu profilaktyki działań patologicznych dla dzieci i młodzieży. Działają świetlice środowiskowe i klub abstynenta. Realizowane są takie programy jak: program zdrowotny dla dzieci dyslektycznych i dzieci z ADHD, program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, program wczesnej interwencji dla osób uzależnionych od narkotyków. Do niedawna w ramach programu „Bezpieczne Wakacje” prowadzono akcje „Wpływ nikotyny na organizm człowieka” dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz „Narkotyki - przygoda czy pułapka” w szkołach ponadgimnazjalnych. Odpowiadając na Pana pytanie mogę powiedzieć również, że zakończyliśmy pierwszy etap realizacji „Algorytmu inwestycji video-monitoringu miejskiego”. Opracowana została „Koncepcja Budowy Radiowej Platformy przesyłu danych łącznie z planowaniem radiowym dla Tarnowskich Gór”. Wspomnę, że Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 89 761 zł, które pozwoliło unowocześnić system monitoringu w 9 placówkach oświatowych – szkołach podstawowych nr 13, 15, 3, 5, 9 i 10 oraz w publicznych gimnazjach nr 1, 3 i 4. W szkołach założono dodatkowe kamery, wymieniono rejestratory. Dzięki temu wzrosło bezpieczeństwo warunków nauki oraz pracy.

W Pana programie przewijał się również temat obiektów sportowych?

Uważam, że na ten moment zasadniczą kwestią jest unowocześnienie boisk szkolnych, dopiero w drugiej kolejności możemy myśleć o pełnowymiarowej hali sportowej. Pierwsze boisko wielofunkcyjne, przeznaczone do uprawiania różnych dyscyplin sportowych jest uruchamiane przy szkole nr 10. Kolejne powstanie przy gimnazjum nr 2. Planujemy również budowę boisk przy GP 4 i SP 13. Pod koniec września uruchomiony zostanie Skate Park, wybudowany przy tarnogórskim Parku Wodnym.

Dokończymy również budowę placu zabaw w Reptach Śląskich. Trwa renowacja placu zabaw przy Rondzie. Czy są wśród obietnic takie, których nie udało się na ten moment zrealizować?

Do tej pory niestety nie udało się przystosować budynków urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych, choć w tym roku przy ul. Sienkiewicza 2 zostanie zrealizowana winda dla osób niepełnosprawnych. Nadal widoczne są bariery we współpracy na linii gmina – organizacje pozarządowe. Konieczne będą szkolenia, tak by ustawowe zasady ubiegania się o dotacje były jasne, czytelne i zrozumiałe dla tarnogórskich organizacji.

No właśnie. W ciągu dwóch lat pojawiło się kilka spraw kontrowersyjnych. To nie tylko współpraca z organizacjami pozarządowymi, ale również konflikt w Parku Wodnym oraz ostatnio podnoszona kwestia podwyżek czynszów. Proszę w kilku słowach opowiedzieć o tych sprawach.

19 sierpnia zorganizowałem spotkanie, na które zaprosiłem przedstawicieli Solidarności i sądzę, że doszliśmy do porozumienia. Przyjąłem rolę mediatora w konflikcie. Zdecydowaliśmy, że konieczne będzie organizowanie cyklicznych spotkaniach, by problemy społeczne w mieście nie były wykorzystywane do celów politycznych. W kwestii czynszów wydałem oświadczenie, które mam nadzieję zdementuje spekulacje, które pojawiły się odnośnie podwyżki. Od 6 lat czynsz w lokalach użytkowych nie był podnoszony. Podwyżka miała na celu zrównanie stawek z cenami rynkowymi. Podstawowym obowiązkiem burmistrza jest dbałość o finanse gminy zwłaszcza w tak ważnym momencie jak realizacja wielomilionowej inwestycji, a mam na myśli budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych. Jest to poważne zadanie, które znacznie obciąży budżet gminy w najbliższych latach. W związku z przeciągającymi się procedurami rozpatrywania naszego wniosku przez Komisję Europejską, Gmina wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjęła dwutorowe działania zmierzające do realizacji I Fazy projektu w terminie do końca 2011 roku. Przygotowaliśmy „awaryjną” procedurę realizacji zadania na wypadek, gdybyśmy nie otrzymali pieniędzy z Unii. Wrzesień 2008 to przewidywany termin podpisania umów z wykonawcami dla kontraktów: nr 2 - Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków, nr 3 Inżynier Kontraktu i nr 6 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej w zlewni „Repty” i „Leśna”. Kwestia, którą mi się zarzuca jest również konflikt z Platformą Obywatelską. Nie zapominajmy proszę Państwa, że to radni tarnogórskiej Platformy zerwali ze mną współpracę i blokują uchwały, bez względu na to jak są one ważne dla mieszkańców. Często odnoszę wrażenie, że chodzi w tym wszystkim tylko o politykę.

Co ze strategią rozwoju miasta?

Najważniejsi są tarnogórzanie. Uważam, że powinniśmy skoncentrować się na potrzebach mieszkańców. Chciałbym dokonać aktualizacji dokumentu, który wyznacza kierunki rozwoju Tarnowskich Gór. W tym celu konieczne będzie przeprowadzenie szerokich badań ankietowych wśród mieszkańców. Aktualizacja strategii będzie jednak możliwa, jak tylko dopniemy kwestie związane z budową oczyszczalni.

Dziękuję za rozmowę.

Red