Kiedy COŚ powstanie?

Podpisanie kontraktu z firmą Grontmij Polska sp. z o.o.
Podpisanie kontraktu z firmą Grontmij Polska sp. z o.o.

15 października pytanie o budowę nowej oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach straciło swój retoryczny wydźwięk, a groźba wielomilionowych kar środowiskowych stała się mniej realna. W sali sesyjnej tarnogórskiego ratusza został podpisany kolejny z kontraktów projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I faza”. Oczyszczalnię zaprojektuje, wybuduje i uruchomi konsorcjum firm Control Process S.A. z Tarnowa i „OTS-IP” z Krakowa.

Celem projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach” jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie naszego miasta poprzez usprawnienie systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W efekcie osiągniemy normy jakościowe zgodne z przepisami polskimi i unijnymi a tym samym nie będziemy musieli ponosić dodatkowych kosztów z tytułu kar środowiskowych. „Bardzo ważny jest dla nas efekt ekologiczny, jaki przyniesie realizacja projektu” – podkreślał burmistrz Arkadiusz Czech. Zwiększenie jakości i wydajności procesów oczyszczania ścieków, a także zmniejszenie ilości wody deszczowej wpływającej do systemu kanalizacji sanitarnej pozwolą na osiągnięcie jednego z podstawowych celów gospodarki wodno – ściekowej, jakim jest poprawa czystości wód powierzchniowych.

Miejsce, w którym powstanie COŚ
Miejsce, w którym powstanie COŚ

15 października podpisano kontrakt na budowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków
15 października podpisano kontrakt na budowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Prócz efektu ekologicznego osiągnięte zostaną także inne cele: zdrowotne – poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie ryzyka zachorowań, społeczne – podniesienie poziomu życia mieszkańców, organizacyjne – utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki ściekowej i gospodarcze – podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów.

Na spotkaniu w ratuszu burmistrz zauważył, że podpisanie kontraktu „Pokazuje jak duży postęp zrobiliśmy i jak wiele pracy włożono, by w Tarnowskich Górach żyło i mieszkało się wygodnie a przede wszystkim bezpiecznie.” W swoim przemówieniu złożył podziękowania dla Zarządu i Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Prezesem Janem Rączką a szczególnie Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Wód a zarazem opiekuna tarnogórskiego projektu Pani Annie Pekar. Burmistrz dziękował również Markowi Połulichowi pełnomocnikowi ds. realizacji projektu oraz wszystkim pracownikom zespołu, zaangażowanym w przedsięwzięcie. Ponadto mówił o dobrej współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, które aktywnie włącza się w realizację inwestycji.

Działanie starej oczyszczalni w Lasowicach z 1905 roku staje się coraz bardziej uciążliwe dla mieszkańców
Działanie starej oczyszczalni w Lasowicach z 1905 roku staje się coraz bardziej uciążliwe dla mieszkańców

Choć pierwsza łopata nie została jeszcze wbita, trudno nie zauważyć, że w ostatnich latach zrobiono sporo w zakresie kanalizacyjnej inwestycji. Gmina dokonała aktualizacji złożonego w 2004r. wniosku, zgodnie z wymaganiami perspektywy finansowania na lata 2007-2013, który następnie został przesłany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do Komisji Europejskiej. Bez aktualizacji nie byłoby możliwe ubieganie się o dofinansowanie. Za projekt „Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza” na Międzynarodowych Targach POLEKO 2007 otrzymaliśmy nagrodę główną „Eko-Lidera Funduszu Spójności”. Nagrodę przyznaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Podział obszaru Tarnowskich Gór pod względem faz realizacji inwestycji
Podział obszaru Tarnowskich Gór pod względem faz realizacji inwestycji

Wciąż nie wiemy czy dostaniemy dofinansowanie z Funduszu Spójności, a jest to inwestycja, która znacznie obciąża tarnogórski budżet. W chwili obecnej realizowany jest ograniczony zakres projektu, który zakłada dofinansowanie Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do tej pory podpisano trzy z kontraktów ograniczonego wariantu projektu. Ostatni opiewający na ponad 42 mln zł obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie Centralnej Oczyszczalni Ścieków do końca września 2011 roku. Wykonawcę wybrano w przetargu spośród 6 złożonych ofert. Podobnie, w drodze postępowania przetargowego, Gmina wyłoniła Inżyniera Kontraktu – firmę Grontmij Polska sp. z o.o, z którą podpisano umowę 26 września br. Inżynier Kontraktu ma pieczę nad zgodnym z dokumentacją przebiegiem realizacji inwestycji. Dwa dni wcześniej podpisano kontrakt z firmą Agua y Estructuras S.A. (AYESA S.A.) oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, która przygotuje dokumentację dla II Fazy inwestycji zakładającej rozwiązanie gospodarki ściekowej w zlewni oczyszczalni Śródmieście. Podpisanie tego kontraktu wiąże się z zapisami preumowy na dofinansowanie, które obligują, by realizować przedsięwzięcie zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

W ograniczonym wariancie projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I faza” przewiduje się jeszcze wykonanie Kontraktu nr 1A, czyli modernizację i przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków, w dzielnicach Sowice i Lasowice. W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej - uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Spójności zrealizowany zostanie dodatkowy kontrakt na modernizację i przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków, w dzielnicach Śródmieście-Centrum, Bobrowniki Śl. i Osada Jana.

Całkowity koszt brutto projektu w wariancie ograniczonym wyniesie ponad 115 mln zł, z czego pożyczka NFOŚiGW wynosi 57 mln zł a pożyczka WFOŚiGW blisko 8 mln zł. Środki własne gminy na to zadanie kształtują się na poziomie ok. 50 mln zł.

Właścicielem nowowybudowanego majątku będzie Gmina a operatorem sieci kanalizacyjnych oraz Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, na zasadzie dzierżawy majątku komunalnego. W okresie realizacji przedsięwzięcia przez Gminę PWiK wykonuje komplementarny program, sporządzony na podstawie zweryfikowanego Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych. Program ten jest dostosowany do inwestycji planowanych przez miasto.

Bez
Więcej informacji nt. projektu, jego założeń i stopnia zaawansowania na stronie www.fs.tarnowskiegory.pl
 

Okładka Montes nr 33

Okładka Montes nr 33