Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. dr. Herberta Jeziorskiego

Ks. Kanonik dr Herbert Jeziorski
Ks. Kanonik dr Herbert Jeziorski

Nauka mądrego jest źródłem życia

Księdzu - Jubilatowi, zasłużonemu badaczowi historii naszej małej ojczyzny wypada życzyć, by udało mu się zrealizować tak bogate plany i jak napisał do niego w jednym z listów profesor Jan Miodek: (...) raz jeszcze za wszystko dziękuję, życzę Księdzu Kanonikowi kolejnych pomysłów książkowych i pozostaję z wyrazami szacunku oraz serdecznym Szczęść Boże.

Tarnowskie Góry, swoją niepowtarzalną atmosferę zawdzięczają ludziom. Bez wątpienia należy do ich grona ks. dr Herbert Jeziorski, kapłan – ale także badacz dziejów, opisujący historię tarnogórskiego szkolnictwa, zajmujący się historią kościołów naszego powiatu. Przywołując przy różnych okazjach chlubne dzieje tarnogórskiego szkolnictwa, ks. dr Herbert Jeziorski podkreśla, że „w mieście Księcia Janowym” zawsze oświata stała na wysokim poziomie.

1959: Rodzice: Marta i Józef oraz brat Rudolf w czasie Mszy św. Prymicyjnej ks.Herberta Jeziorskiego
1959: Rodzice: Marta i Józef oraz brat Rudolf w czasie Mszy św. Prymicyjnej ks.Herberta Jeziorskiego

O tym także wspomniał w swoich życzeniach dla dojrzałych mieszkańców naszego powiatu, członków i sympatyków Tarnogórskiego Stowarzyszenia - Uniwersytet Trzeciego Wieku, z którymi spotkał się w Pałacu w Rybnej w czasie noworocznego koncertu „UTW i Przyjaciele”. Zaznaczył w swoim wystąpieniu: „(...) ofiarna praca nauczycieli wytwarzała wspaniały klimat do rozwoju polskiej edukacji. W Tarnowskich Górach lubiano się uczyć. Już Walenty Roździeński w swoim poemacie „Officina ferraria” pisał, że ludzie mieszkający na Gorach Tarnowskich są bardzo ludzcy - podpisuję się pod tym.

Drodzy Państwo, każdy z Was tu obecnych, jest jakby dalszym potwierdzeniem tej myśli, bowiem dajecie przekonywujące świadectwo tego, jako w pełni dojrzała młodzież nasza, ukazując, że nie samym chlebem żyje człowiek. I za taką postawę i wybór [uczęszczania na Uniwersytet Trzeciego Wieku] niech będzie podziw, chwała i cześć. Tym więcej, że już w Starym Testamencie Księga Przysłów czytamy takie słowa: „Prawdziwy rozum zjednywa życzliwość”. Więc tylko Wam przyklasnąć. Szczęść Boże!”

Życzenia księdza Jeziorskiego nabierają szczególnego znaczenia, bowiem wypowiada je przecież znawca, historyk tarnogórskiej oświaty. Ukazanie działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku w tej historycznej tradycji jest wyjątkowym wyróżnieniem.

Warto przypomnieć mieszkańcom gwarkowego grodu postać tego historyka - kapłana, który wiosną tego roku będzie obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa.

1947: zdjęcie ks. Jeziorskiego wykonane w zakładzie Jana Melcera z okazji Pierwszej Komunii Św.
1947: zdjęcie ks. Jeziorskiego wykonane w zakładzie Jana Melcera z okazji Pierwszej Komunii Św.

Ks. dr Herbert Jeziorski urodził się 7 marca 1936 roku w Starych Tarnowicach w rodzinie kolejarskiej. Jego ojciec Józef był mechanikiem. Matka Marta z domu Kowalska zajmowała się wychowywaniem dzieci. Miał młodszego brata, który poszedł jego śladami i także został kapłanem. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Księcia Jana Opolskiego (LO im. S. Staszica), szkoły, którą po dzień dzisiejszy nazywa swoją Alma Mater. Tutaj w 1953 roku uzyskał dyplom maturalny, pozwalający rozpocząć studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak już w roku następnym decyzją polityczną teologia została usunięta z UJ i wobec tego studia kontynuuje, pozostając w Krakowie, w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. 15 marca 1959 roku przyjął święcenia kapłańskie. I ten fakt ma bez wątpienia wymowę symboliczną. Wyjątkowe, bowiem z perspektywy historii parafii starotarnowickiej jest to, że ksiądz dr Herbert Jeziorski został pierwszym kapłanem wywodzącym się z tej parafii, która istniała już kilkaset lat. Magisterium uzyskuje w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pisząc pracę : „Pedagogiczne wykorzystanie uczuć w katechizacji dzieci”. Doktoryzował się na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym na podstawie dysertacji: „Rozwój szkolnictwa na terenie powiatu tarnogórskiego w latach 1922-1939”. Pracę obronił z wyróżnieniem, a recenzenci podkreślali jej znaczenie dla wzbogacenia wiedzy z zakresu historii oświaty w aspekcie problemu dotyczącego rozwoju szkolnictwa na Śląsku.

Po pięciu latach praktyki kapłańskiej złożył w 1963 roku egzaminy proboszczowskie.

Najdłużej w swojej drodze kapłańskiej pełnił obowiązki proboszcza w Suchej Górze - aż do przejścia na emeryturę.

Odznaczony m.in. w 1993 r. Złotym Krzyżem Zasługi, w 1994 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, czy w 1992 r. Odznaką Honorową za zasługi dla Oświaty w uznaniu szczególnych osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz pomocy nauczycielom.

Styczeń 2009: ks. dr Herbert Jeziorski na koncercie UTW
Styczeń 2009: ks. dr Herbert Jeziorski na koncercie UTW

Wobec wyróżnień pozostaje z pokorą, podkreślając, że swoje kapłaństwo uważa za nagrodę najważniejszą i największą naukę prawdy i człowieka. Tarnowskie Góry doczekały się w ostatnich latach wielu opracowań swoich dziejów, a w monografii „Historia Tarnowskich Gór” pod redakcją profesora Jana Drabiny umieszczono opracowanie ks. Jeziorskiego poświęcone szkolnictwu na terenie powiatu tarnogórskiego w okresie międzywojennym. Okresem wcześniejszym zajmowała się nieżyjąca już Maria Sikorska. Jej zresztą, jak podkreśla ks. Jeziorski, zawdzięcza wybór tematyki pracy doktorskiej. Warto przypomnieć, że badania ks. Jeziorskiego odkryły, iż Tarnowskie Góry zyskały sobie w latach 1922-1939 miano „miasta szkół”, gdyż w ówczesnym tarnogórskim okręgu szkolnym było 36 szkół powszechnych, 6 średnich ogólnokształcących, 9 typu zawodowego i 22 przedszkoli. Ks. Jeziorski podkreśla z dumą, że bez wątpienia jego badania przyczyniły się także do opracowania w ogóle historii szkolnictwa górnośląskiego w II Rzeczpospolitej. Pokazywały bowiem jak wiele szkolnictwo śląskie wnosiło do edukacji narodowej.

Badania ks. dr. Herberta Jeziorskiego nad szkolnictwem tarnogórskim są ważnym opracowaniem wycinka z bogatych dziejów naszego miasta i stanową część jego zainteresowań historycznych i naukowych. Drugim obszarem tej działalności jest dokumentowanie historii kościołów naszego powiatu, co zaowocowało m.in. książką „Kościoły i parafie rzymskokatolickie na ziemi tarnogórskiej”. Opracowania doczekało się już większość kościołów, ale ksiądz - historyk gromadzi dalej materiały, przygotowując następne. W zamyśle badacza jest stworzyć monografię kościołów naszego powiatu i opowiedzieć o wkładzie duchownych rzymskokatolickich i sióstr zakonnych w rozwój szkolnictwa na ziemi tarnogórskiej.

W swoim dorobku ma ks. dr Jeziorski kilka książek i kilkaset artykułów.

Księdzu - Jubilatowi, zasłużonemu badaczowi historii naszej małej ojczyzny wypada życzyć, by udało mu się zrealizować tak bogate plany i jak napisał do niego w jednym z listów profesor Jan Miodek: (...) raz jeszcze za wszystko dziękuję, życzę Księdzu Kanonikowi kolejnych pomysłów książkowych i pozostaję z wyrazami szacunku oraz serdecznym Szczęść Boże.

Miasto żyje dzięki ludziom, którzy tworzą jego codzienność i historię. Nasze miasto ma ten wyjątkowy dar posiadania wielkich ludzi, oddanych swojej małej ojczyźnie i jej mieszkańcom. Do nich należy ks. dr Herbert Jeziorski - kapłan, pasjonat historii, którego dewizą życiową można by uczynić słowa ze starotestamentowej Księgi Przysłów: Nauka mądrego jest źródłem życia.

Stanisława Szymczyk

 

Okładka Montes nr 36

Okładka Montes nr 36