Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 27

N U M E R  2 8  -  M A R Z E C   2 0 0 8 r.

 

 

 

Plany mieszkaniowe Tarnowskich Gór

Jest szansa na nowe mieszkania

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej rozgorzała burzliwa dyskusja na temat planów mieszkaniowych Gminy, którą wywołała uchwała o przekazaniu na rzecz MTBS jako aport prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Mickiewicza oraz przy ul. Towarowej. Debata pokazała, że konieczne jest szersze omówienia zagadnienia.


Na Sielance w ciągu roku ma powstać 56 nowych mieszkań

 

Pierwszym krokiem, jaki został zrobiony w kierunku ożywienia mieszkalnictwa w Tarnowskich Górach było uchwalenie 29 sierpnia ubiegłego roku „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowskie Góry na lata 2007-2012”. Zgodnie z tym programem Gmina zaspokaja potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa posiadając własne lokale, ale również tworząc warunki do prowadzenia inwestycji mieszkaniowych przez MTBS, spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperów oraz innych inwestorów. Na zasób własny składają się lokale znajdujące się: w gminnych budynkach mieszkalnych, we wspólnotach mieszkaniowych, w budynkach będących w samoistnym posiadaniu Gminy oraz w budynkach osób prywatnych. Gmina posiada blisko 2 tys lokali mieszkalnych o średniej powierzchni użytkowej ok. 48 m2.

Skalę zapotrzebowania na mieszkania w Tarnowskich Górach obrazuje m.in. liczba złożonych wniosków o przydział lokali mieszkalnych, która wynosi w Urzędzie ok. 1100.

800 wniosków przyjęło MTBS. Wieloletni program określa, że zwiększenie zasobu może odbywać się na różne sposoby - poprzez przejęcie lokali zakładowych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, przejęcie budynków w drodze darowizny, wynajmowanie lokali od innych właścicieli, adaptację budynków Gminy na cele mieszkaniowe, zakup nieruchomości, zamianę nieruchomości na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych, w których wszystkie lokale są wolne oraz budowę nowych budynków komunalnych.

Osobnym zagadnieniem jest zasób lokali socjalnych, który również wymaga zwiększenia. Jest to możliwe poprzez przekwalifikowywanie lokali komunalnych na lokale socjalne, podnajem lokali lub adaptacje budynków gminnych na cele mieszkaniowe. Szacuje się, że w związku z koniecznością zapewnienia lokalu socjalnego każdej eksmitowanej osobie, potrzeby w tym zakresie wzrosną w ciągu najbliższych lat co najmniej o 90 lokali.

Ponadto Gmina zobowiązana jest tworzyć Zespół Mieszkań Chronionych oraz wdrażać lokalny Program Wsparcia i Aktywizacji osób Bezrobotnych. W tym zakresie przewiduje się przekazanie w latach 2008 - 2012 na rzecz MOPS dalszych lokali usytuowanych przy ul. Grzybowej 211.

W latach 2009 - 2011 przewiduje się budowę 72 lokali mieszkalnych. Wzrost ilości lokali socjalnych nastąpi wskutek przekwalifikowywania lokali komunalnych o niższym standardzie. Dodatkowo w latach 2008 – 2009 MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach przy finansowym udziale Gminy wybuduje 56 mieszkań, jako kolejny etap budowy Osiedla Sielanka.

Władze miasta prowadzą również rozmowy z deweloperami polskimi i zagranicznymi. Z rozmów tych wynikają konkretne plany dla miasta - 500 nowych mieszkań w rejonie dzielnicy Lasowice, 400 domów na Sielance. Te plany mają szanse realizacji.

Gmina prowadzi prace nad planem zagospodarowania przestrzennego, w którym wyznaczone zostaną nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Konieczne jest też inwestowanie w infrastrukturę techniczną.

Ank

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa