Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 26

N U M E R  2 7  -   G R U D Z I E Ń   2 0 0 7 r.

 

 

 

 

Pierwszy rok kadencji

Rozmowa z burmistrzem Tarnowskich Gór,
Arkadiuszem Czechem


Tak Tarnowskie Góry wyglądały 100 lat temu. Dziś wyznaczamy nowe kierunki jego rozwoju - mówi burmistrz Arkadiusz Czech
 

Do tej pory Tarnowskie Góry w bardzo słabym zakresie korzystały z europejskich funduszy. Czy udało się Panu przerwać ten wieloletni krąg niemocy?

Mamy wyniki. W tym roku uzyskaliśmy spore fundusze dla naszego miasta. Za prawie 6 mln zł zrekultywujemy wysypisko odpadów przy ul. Opolskiej na cele przyrodnicze. Przypomnę, że znajduje się na nim blisko 800 tys. ton odpadów. Podczas tegorocznych Gwarków gościliśmy w naszym mieście ponad 70-osobową delegację z miast partnerskich. Tak liczne odwiedziny zawdzięczamy „Obchodom 20-lecia partnerstwa miast europejskich Tarnowskie Góry i Méricourt”. Obchody rocznicowe, zorganizowane przez Urząd Miejski, dofinansowane zostały z unijnego programu „Europe for Citizens 2007-2013”. Ze środków europejskich prowadzimy również zajęcia pozalekcyjne „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”.

Podstawowy temat inwestycyjny ze środków europejskich to jednak oczyszczalnia. Jestem przekonany, że w najbliższych latach rozwiążemy problem centralnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Tarnowskich Górach.Z pieniędzy unijnych zrekultywowane będzie
wysypisko przy ul. Opolskiej

Z początkiem roku zaktualizowaliśmy wniosek do Funduszu Spójności dla tego przedsięwzięcia. Zostało ono umieszczone na Liście Projektów Indywidualnych i w chwili obecnej oczekuje na wydanie decyzji Komisji Europejskiej o jego dofinansowaniu. To wielki sukces naszego miasta. Jednocześnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił nam promesy finansowej w wysokości 120 milionów złotych.

W latach 2008-2010 zrealizujemy główne prace związane z oczyszczalnią i kanalizacją w naszym mieście. Wszystkich zainteresowanych funduszami z UE zapraszam do Biura Strategii i Rozwoju, którego zadaniem jest udzielanie pomocy i informacji organizacjom pozarządowym m.in. z zakresu pozyskiwania funduszy.

W mieście zrobiło się jaśniej...

Prowadzona od 2006 r. modernizacja oświetlenia przyczyniła się na pewno do poprawy bezpieczeństwa na drodze. Wpłynęła również znacząco na budżet Tarnowskich Gór. Zainstalowanych zostało 3800 nowych, energooszczędnych opraw. Stanowią one w tej chwili ponad 70 proc. wszystkich punktów świetlnych w mieście. Jednocześnie rozbudowujemy sieć oświetleniową w miejscach, gdzie do tej pory jej nie było. Realizowany jest również projekt oświetlenia dekoracyjnego kolejnych obiektów zabytkowych w historycznym centrum. Już dziś mieszkańcy i turyści mogą podziwiać na tarnogórskim rynku przepięknie oświetlony kościół ewangelicki i ratusz.

Co z odwieczną bolączką mieszkańców - stanem dróg i chodników?

Stale pracujemy nad poprawą jakości dróg i chodników. W temacie przyszłych rozwiązań komunikacyjnych, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, wypracowaliśmy własne warianty przebiegu drogi S11. Rada Miejska uchwaliła zaproponowany przeze mnie i Starostę Tarnogórskiego wariant. Wypracowana propozycja uwzględniła przesunięcie trasy za dzielnicę Pniowiec w kierunku lasów państwowych a równocześnie w najbardziej możliwy sposób zbliżyła drogę ekspresową do miasta. Dodam, że Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia gmin, powiatów i województw pod nazwą „Droga S11”.

Ponadto podpisaliśmy porozumienie komunalne dotyczące współdziałania przy realizacji zadania p.n.: „Usprawnienie komunikacji tranzytowej w granicach gmin: Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Radzionków i Świerklaniec poprzez rozbudowę dróg wojewódzkich nr 911 i 908 oraz drogi krajowej nr 78, jako strategicznego połączenia Aglomeracji Górnośląskiej z Wielkopolską”.

W zakresie prac drogowych w mieście zrealizowano m.in. budowę ul. Żwirowej wraz z odwodnieniem, przebudowę ul. Husarskiej, Ułańskiej, Podmiejskiej i Kuncewiczowej, budowę fragmentu ul. Pomorskiej.

Trudno w tej chwili wszystkie z robót drogowych wymienić. Przypomnę jeszcze, że zakończyliśmy wykonanie dwóch parkingów: przy ul. Słoneczników 43 oraz przy Przedszkolu Nr 12 w Bobrownikach Śląskich. Zakończono budowę ostatniego odcinka ulicy Pionierskiej, Reja jak również kanalizację sanitarną wraz z montażem przepompowni ścieków dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Zagórskiej. Wykonano dokumentacje projektowe dla zadań przebudowy ulic Krakowskiej i Tylnej, Grunwaldzkiej, Węgierskiej, Duńskiej i Hiszpańskiej. Na bieżąco odbywają się remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z masy asfaltobetonowej, remonty studzienek ściekowych i udrażnianie elementów kanalizacji, remonty fragmentów nawierzchni dróg gruntowych ulic i chodników. To w tym roku kilkadziesiąt takich miejsc w mieście. Dbamy również o estetykę Tarnowskich Gór. Nowy wygląd zyskał przebudowany ciąg pieszy przy ul. 9-go Maja, zieleniec przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Powstańców Śl. a także skwer przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Styczyńskiego. Jednym z istotnych aspektów podjętych działań było wyznaczenie na terenie miasta miejsc do prowadzenia handlu oraz modernizacja targowiska przy ul. Dolnej i Lewka.

Co zmieniło się w temacie mieszkalnictwa i przedsiębiorczości?

Uchwaliliśmy wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowskie Góry na lata 2007– 2012. Stwarza to podstawę do rozwiązania problemów mieszkaniowych w naszym mieście i obiecuję, że program nie zostanie tylko na papierze. Cały czas funkcjonuje system bonifikat oparty na czytelnych kryteriach i umożliwiający wykup mieszkań komunalnych przez obecnych lokatorów.

Przeprowadziliśmy remont kapitalny kolejnych budynków mieszkalnych przy ul. Nakielskiej – remont dachu i elewacji i ul. Sienkiewicza 25/27/29 – remont dachu. W postępowaniu przetargowym wyłoniono nowych zarządców: w budynkach Gminy – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bytomiu, we wspólnotach - Zarząd Budynków Komunalnych S.A . w Tarnowskich Górach. Spowodowało to oszczędności rzędu 1 mln zł rocznie.

Opracowujemy plany zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta. Do tej pory planami objęte zostały dzielnica Piekary Rudne, wyrobisko po kopalni dolomitu z otoczeniem, czworokąt między ulicami Obwodnica, Łanowa, Niedziałkowskiego i Bałtycka, teren supermarketu TESCO. Trwa procedura uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic południowych miasta Bobrowniki Śl.-Zachód, Repty Śl., Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”. Przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnych dzielnic miasta Tarnowskie Góry – Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, część Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnych. W połowie roku 2009 Tarnowskie Góry będą mieć plan zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta. W tym roku prowadzone były również prace związane z poszerzaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wykonana została m.in. dokumentacja projektowa na rewitalizację Pałacu w Rybnej.

Dbamy również o rozwój przedsiębiorczości. Latem powołana została Rada ds. Gospodarki. W jej skład wchodzą przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej, Stowarzyszenia Kupców Tarnogórskich, Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych, przedstawiciele Tarnogórskiego Zrzeszenia Handlu i Usług oraz świata nauki. Zadaniem Rady jest m.in. inicjowanie działań wspierających przedsiębiorczość. Sądzę, że tak szeroka reprezentacja przedsiębiorców gwarantuje powodzenie tych zamierzeń.

Ważna dla miasta jest również ochrona środowiska.

Realizujemy kolejny etap „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tarnowskie Góry”. Do końca stycznia 2008 r., zmodernizowanych zostanie 250 domów jednorodzinnych. Uczestnicy programu zainstalują w swoich budynkach 231 ekologicznych kotłów węglowych na eko-groszek, 18 kotłów gazowych oraz 1 pompę ciepła. U 66 uczestników programu powstanie układ solarny. Kolejny etap przewiduje wymianę 300 nieekologicznych kotłów węglowych. W bieżącym roku pozyskaliśmy również dotację z WFOŚiGW - ponad 100 tys zł. na realizację ochrony zabytkowej zieleni parkowej w Reptach, ochronę zieleni zespołu przyrodniczno-krajobrazowego „Doły Piekarskie” i ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną po zespole. Mamy także środki na ochronę kasztanowców w Parku w Reptach. Wprowadzamy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających ten szkodliwy składnik.

Czy mieszkańcy miasta mogą się czuć bezpieczniej?

To bardzo ważny temat i chciałbym podkreślić, że podejmujemy działania związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. Zakończono pierwszy etap realizacji „Algorytmu inwestycji video-monitoringu miejskiego”. W tym zakresie opracowana została „Koncepcja Budowy Radiowej Platformy przesyłu danych łącznie z planowaniem radiowym dla Tarnowskich Gór”. System ten pozwoli skutecznie wykrywać zagrożenia i efektywnie je eliminować. Zwiększyła się również mobilność strażników miejskich. Prowadzone są wspólne patrole straży miejskiej z policją.

Jak ocenia Pan tegoroczne Gwarki? Mimo wielu negatywnych opinii przed imprezą wydaje się, że mieszkańcy zaakceptowali zaproponowaną formułę.

Pierwszy raz od wielu lat podjęliśmy się organizacji tego święta i jestem przekonany - a nie jest to tylko moje zdanie - że Gwarki były bardzo udane. Z sukcesem pogodziliśmy dobrą zabawę i powrót do historii, z której nasze miasto ma prawo być dumne. Dzięki doświadczeniu jakie w tym roku zdobyliśmy, kolejne Gwarki będą jeszcze lepsze. Już teraz zbieram propozycje mieszkańców do programu święta.

Zadaniem miasta jest rozwijanie i wspieranie działalności kulturalnej. Skutecznie poszerzamy ofertę wspierając działania instytucji kulturalnych, oświatowych oraz organizację imprez kulturalnych. Pomagamy organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców naszego miasta oraz seniorów.

Jako ciało doradcze powołał Pan także Radę Sportu. Czym ma się ona zajmować?

Nowo powstała Rada zajmuje się opiniowaniem zadań, diagnozowaniem potrzeb społeczności lokalnej z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz prowadzeniem działań w celu ich zaspokajania a także współtworzeniem gminnego kalendarza imprez i propagowaniem przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.

Powołaliśmy ją w celu lepszego rozeznania potrzeb organizatorów przedsięwzięć sportowych, np klubów sportowych w naszym mieście, którym na bieżąco pomagamy.

Zależy nam na wszechstronnym rozwoju kultury fizycznej i sportu w Tarnowskich Górach.

Zaawansowane są prace budowy boisk sportowych z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Szkołach Podstawowych Nr 10 i 13 oraz Państwowym Gimnazjum Nr 2. Mamy projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 4. Są szanse na dofinansowanie tych inwestycji z funduszy pomocowych.

Przeprowadziliśmy także remont wraz z dociepleniem sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych Nr 5 i 15.

Nie zapominamy o Skate Parku. Niestety przetargi na tę inwestycję nie przyniosły rezultatu z powodu braku oferentów.

Wykonanie tej inwestycji ponownie zostanie wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2008 rok.

Kierowany przez Pana urząd otrzymał w tym roku kilka nagród.

W 2007 roku Urząd Miejski w Tarnowskich Górach był kilkakrotnie nagradzany. Otrzymaliśmy m.in. nagrodę Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza za modernizację i rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego, nagrodę i tytuł Eko-Lidera Funduszu Spójności za projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach oraz jako pierwsi w Europie Środkowo-Wschodniej certyfikat „Bezpieczne Wspólnoty”.

Te nagrody, nie tylko są powodem do dumy, przede wszystkim jednak mobilizują do dalszych starań, tak by Tarnogórzanom żyło i mieszkało się coraz lepiej w naszym mieście.

Dziękuję za rozmowę.

Red

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa