Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 6

N U M E R  7   -   7   W R Z E Ś N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 8

 

Święto miasta
500 lat temu
Ratunku! Pali się!
Dawne herby i pieczęcie
Przed stuleciem
To była zasługa Redena
50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych
Ksiądz Michał Lewek
III Powstanie Śląskie w Tarnowskich Górach
Odkrywanie pałacu
Ratując najcenniejsze - życie
Z dalekiej Hiszpanii
Rys historyczny  wodociągów cz.VI
Doniosła wizyta
Śląsk - ziemia poetów
Kolejarze tarnogórskiej kulturze
Parada monarchów
Na kruszcu zbudowane
Niezwykły pieniądz
Z paszportem do Częstochowy
Śląskie kamienie cz. VI
 

CZĘŚĆ I

50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnowskich Górach

Po II wojnie światowej rozpoczął się proces odbudowywania, bądź tworzenia od podstaw różnego typu szkół zawodowych w Tarnowskich Górach. W 1945 roku reaktywowano prywatną, jednoroczną „Szkołę Przysposobienia Handlowego Izby Przemysłowo - Handlowej w Katowicach”.
 

Julia Nycz dyr. szkoły w latach 1955-79Czesław Michalczyk
dyr. w latach 1979-82
Irena Świgost dyr. szkoły
w latach 1982-92
Obecna dyrektor szkoły Elżbieta Susek


Kierownictwo tej szkoły sprawował Maksymilian Burek, a przedmiotów zawodowych uczyło 3 nauczycieli. Szkoła korzystała z pomieszczeń szkoły powszechnej przy ulicy Sobieskiego.

1 września 1950 roku decyzją Dyrekcji Okręgowej Szkolnictwa Zawodowego w Katowicach, powołano na jej miejsce „Technikum Administracyjno - Gospodarcze w Tarnowskich Górach”, które realizowało 3 letni cykl kształcenia. Jednocześnie powstał Wydział dla Pracujących.

Rok szkolny 1951/52 okazał się rokiem przełomowym w historii szkoły. Dyrekcja Okręgowa Szkolnictwa Zawodowego wyraziła zgodę na przekształcenie „Technikum Administracyjno - Gospodarczego” w „Technikum Finansowe” podległe Ministerstwu Finansów. Szkoła ta dała początek późniejszemu Zespołowi Szkół Ekonomicznych.

Dwa lata później o mało nie doszło do likwidacji szkoły. Bowiem w wyniku aresztowania i procesu grupy młodzieży „zorganizowanej w tajną, antystalinowską organizację” i wyroków skazujących, które otrzymali, szkoła postawiona została w stan likwidacji. W roku szkolnym 1956/57 miały zakończyć naukę dwie klasy czwarte i nastąpić jej rozwiązanie.

Nowy etap historii szkoły rozpoczął się jednak 1 września 1957 roku kiedy pod presją środowiska i rodziców ( po licznych delegacjach do Warszawy) Ministerstwo Oświaty podjęło decyzję o rozwoju szkoły i nadaniu jej nazwy „Technikum Ekonomiczne”.

Mimo dużych trudności lokalowych (szkoła posiadała zaledwie 3 sale lekcyjne, świetlicę i jedno pomieszczenie wydzielone na sekretariat, dyrekcję i pokój nauczycielski) prowadzone były w latach 1954-56 kursy księgowości na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a od 1 września 1956 roku kursy pisania na maszynie Stowarzyszenia Stenografów i Maszynistek.

Do 31 grudnia 1956 roku szkoła podlegała Ministerstwu Finansów a z dniem 1 września 1957 roku przekazano ją Ministerstwu Oświaty.

Rok 1957 był rokiem niezwykle ważnym dla Technikum Ekonomicznego - rozpoczął się bowiem planowy rozwój tej placówki. 5 - letni cykl kształcenia w zakresie technikum objął na razie tylko młodzież klas pierwszych. Kształcenie dorosłych zorganizowano też w zakresie pierwszej klasy Technikum dla Pracujących. Utworzono również dwie klasy pierwsze Zasadniczej Szkoły Handlowej dla Pracujących. Tym sposobem powstała odrębna placówka tj. Zasadnicza Szkoła Handlowa mająca współną siedzibę i wspólną dyrekcję z Technikum Ekonomicznym Najpoważniejszym problemem były nadal warunki lokalowe. Wobec szczupłości budynku zajęcia odbywały się od godz. 8 do 20. W 1961 roku było już jednak 10 pomieszczeń lekcyjnych wobec 5 w 1958 roku. Wykorzystano drogą adaptacji każde możliwe pomieszczenie dla rozwoju lepszych warunków. W 1979 roku szkoła dysponowała już 14 pomieszczeniami na cele dydaktyczne, bowiem w latach 1975-77 przeprowadzono adaptację pomieszczeń piwnicznych. W tych latach przeprowadzono również kapitalny remont budynku, który przyniósł poważną poprawę warunków nauki.

W latach 70 - tych zaczęto w Polsce tworzyć nowy typ szkoły - licea zawodowe. Z dniem 1 września 1975 roku otwarto w Tarnowskich Górach Liceum Zawodowe o specjalności „sprzedawca - magazynier”, a w trzy lata później klasę „pracownik administracyjno - biurowy”.

30 kwietnia 1975 roku decyzją KOiW utworzono zbiorczy zakład szkolny pod nazwą „Zespół Szkół Ekonomicznych w Tarnowskich Górach”. W jego skład weszły: Liceum Ekonomiczne z Wydziałem dla Pracujących, Zasadnicza Szkoła Handlowa Dokształcająca oraz wspomniane wyżej licea zawodowe.

Kolejny etap przemian w szkole nastąpił w 1980 roku - wobec powolnej likwidacji Wydziału dla Pracujących przy szkole utworzono filię Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie, która istniała do 1999 roku.

Cd. w następnym numerze
Tatiana Brol
Joanna Stomska

 

 

  

50 lat

 CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II

Zamki i pałace

Świerklaniec

Górnośląscy Piastowie

Ferdynand Ostatni

Herbarz Tarnogórski

Strachwitz
Bontani

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa