Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 5

N U M E R  6   -   2 2   C Z E R W C A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 7

 

Montes na wakacje
600 lat temu
List z Ameryki
Płyta „Nieznanego żołnierza”
Przywilej herbowy
Fundator Herbu
Profesor Henryk Wójcik
Piekarnia Johanna Balli
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939 cz. IV
Rys historyczny  wodociągów cz. V
Kolej do Opola
Śląski szmugiel
Srebrny sen Rybki
470 lat Tworoga
Po raz pierwszy na mapie
Kościół w Bobrownikach
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. III
Papierowe dzieje Kalet
800 lat Rept
Śląsk - ziemia uczona
Rozwój techniki i przemysłu tarnogórskiego cz.II
Tarnogórska prasa cz.III
Tarn. Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych cz.III
Tarnogórskie pieczęcie i herby
Śląskie kamienie cz. V
 

Jerzy Fryderyk von Ansbach

Fundator Herbu


Jerzy Fryderyk von Ansbach

Jerzy Hohenzollern dopiero z trzeciego małżeństwa z Emilią, córką księcia saskiego Henryka V, doczekał się syna, Jerzego Fryderyka. Urodził się 5 kwietnia 1539r. w Ansbach. Jerzy zmarł tamże zaledwie kilka lat później, 27 grudnia 1543r.

Opiekunem młodego margrabiego - miał niecałe pięć lat - został jego stryj, książę pruski Albrecht. Po dziesięciu latach pozbawiono go jego uprawnień, z powodu jego luterańskiego wyznania. Nowym opiekunem został król czeski, Ferdynand I Habsburg.


W imieniu margrabiego wydano zarządzenie, aby starostowie bytomscy znali oprócz niemieckiego także język polski. Także języka dotyczyła obietnica z 1548r., iż ordynacja górnicza będzie drukowana w obydwu wspomnianych językach.
 

 

Herb margrabiów
von Ansbach

Herb rodowy
 Hohenzollernów


Wśród ziem jakie przypadły Jerzemu Fryderykowi znajdowały się jako dobra dziedziczne: Ansbach we Frankonii, Karniów na Górnym Śląsku; jako dobra zastawne: księstwo opolsko-raciborskie, ziemia bogumińska i bytomska z Tarnowskimi Górami. W 1552r. król Ferdynand I odebrał mu księstwo opolsko-raciborskie i dał w zamian księstwo żagańskie na Dolnym Śląsku. Sześć lat później margrabia odsprzedał te ostatnie dobra cesarzowi Ferdynandowi.

W 1556r. został uznany za pełnoletniego. Na początku roku następnego odziedziczył dobra Bayreuth we Frankonii, po swym bracie stryjecznym Albrechcie Alcybiadesie.

Rządy osobiste

Wkrótce cesarz rozpoczął spór z margrabią Jerzym Fryderykiem o dochody i własność kopalń. Jako przynoszące spore zyski, były one bardzo atrakcyjne. Wraz ze śmiercią Ferdynanda I spór się zakończył bez wprowadzania zmian.

Za czasów Jerzego Fryderyka zwiększyła się ilość włości w ziemi bytomskiej bezpośrednio należących do margrabiego. Podczas gdy jego ojciec, Jerzy miał w 1532r. w swym ręku dwa miasta i 8 wsi; to jego następca miał 17 wsi i jedno miasto więcej.

W 1551r. do osady górniczej rozwijającej się niedaleko Żyglina wysłano radę tarnogórską, aby uporządkowała „na swój wzór” wszelkie tamtejsze urzędy oraz administrację. Wiosną 1561r. w Karniowie wydano dokument nadający prawa miejskie osadzie dotychczas zwanej Żyglińskimi Górami. Jerzy Fryderyk jako, że był to dzień jego patrona św. Jerzego nadał osadzie nazwę Georgenberg, tj. Góra (św.) Jerzego, herb oraz szereg przywilejów, np.: prawo do jarmarków, warzenia oraz sprzedaży piwa, wyszynku wina i piwa obcego. Rzemieślnicy uzyskali prawo do zakładania własnych organizacji cechowych.

Bytomianie w tym samym czasie otrzymali prawo organizowania dodatkowo dwóch jarmarków.

W czasach panowania Rudolfa II Habsburga (cesarz, król Czech i Węgier) Jerzy Fryderyk podjął starania o uzyskanie praw dziedzicznych do ziemi bytomskiej i bogumińskiej. Do tej pory posiadał je tylko w formie zastawu. Zabiegi te jednak nie przyniosły pozytywnego dla niego efektu.

Przywileje dla Tarnowskich Gór

W 1561r. margrabia zezwolił, aby w Tarnowskich Górach urządzano dwa razy do roku jarmarki, 1 września i 29 stycznia.

Najważniejszy przywilej Jerzy Fryderyk wydał 25 lipca 1562r. Nadawał on miastu Tarnowskie Góry herb wraz z labrami i klejnotem. Dodatkowo margrabia zezwolił na budowę odrębnego ratusza (do tej pory funkcje administracyjne spełniał urząd górniczy) z browarem, wyszynkiem piwnym oraz skład soli. Jednocześnie dokonano rozdzielenia obydwu urzędów: miejskiego i górniczego.

W 1583r. Jerzy Fryderyk ponownie zalecił, aby urzędnicy i starosta w Tarnowskich Górach znali język niemiecki a także polski.

Ostatni wielki przywilej wydał Jerzy Fryderyk, niedługo przed swą śmiercią - 20 października 1599r. Zawierał on wszystkie dotychczas nabyte uprawnienia, a także nowe, np. Tarnowskie Góry uzyskały wolność celną i prawo do pobierania opłat od przewożonych towarów, mieszczan zwolniono od obowiązku przemiału słodu w młynie książęcym, prawo do pieczętowania dokumentów czerwonym woskiem (zwyczajowo zastrzeżony tylko dla panujących). Fakt przyznania tego ostatniego przywileju wiązał się także z możliwością pozywania przed sąd miejski osób innego stanu, także szlachty.

Regent Prus

Zgodnie z układem krakowskim zawartym w 1525r. między władcą Polski i Litwy, Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem, stryjem margrabiego Jerzego Fryderyka, prawo sukcesji do tronu księstwa pruskiego przysługiwało także potomkom jego braci, m.in. Jerzego, ojca Jerzego Fryderyka.

Powołując się, m.in. na te ustalenia margrabia zażądał w 1573r. przekazani mu opieki nad chorym umysłowo bratem stryjecznym, księciem pruskim Albrechtem Fryderykiem. Faktycznie wraz z opieką przejmował rządy w jego księstwie jako regent. Cztery lata później król Stefan Batory uznał jego roszczenia i w 1578r. Jerzy Fryderyk w Warszawie złożył należny polskiemu monarsze hołd lenny.

Ostatnie lata

Pierwszą żoną Jerzego Fryderyka była od 1558r. Elżbieta (zm. 1578r.), córka Jana Hohenzollerna margrabiego na Kostrzyniu. Rok po śmierci pierwszej żony ożenił się po raz wtóry z Zofią (zm. 1639r.), córką Wilhelma, księcia brunszwickiego na Lüneburgu.

Jerzy Fryderyk pomimo dwóch ożenków nie doczekał się dzieci. Na swego spadkobiercę wyznaczył kuzyna z linii elektorskiej Hohenzollernów, Joachima Fryderyka. Miał on przejąć w dziedziczne władanie księstwo karniowskie oraz władztwa frankońskie. O ziemię bytomską i bogumińską - trzymane jako zastaw - powinien był starać się sam.

Zgodnie z zawartym 29 kwietnia 1599r. w Magdeburgu między Jerzym Fryderykiem i elektorem Joachimem Fryderykiem układem o dziedziczeniu, frankońskie Ansbach, Bayreuth oraz Kulumbach miały przejść na młodsze linie brandenburskich Hohenzollernów. Ostatecznie ustalenia te zostały potwierdzone już po śmierci Jerzego Fryderyka w Gerze 11 czerwca 1603r. (tzw. Geraischer Hausvertragi).

Jerzy Fryderyk zmarł 26 kwietnia 1603r. w Ansbach.

Arkadiusz Kuzio-Podrucki

 

 

Zamki i pałace

Brynek
Nakło

Herbarz Tarnogórski

Warkocz - Warkotsch
Wrochem
Blacha

Śląskie rzemiosło

Mistrzowie szewcy

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa